ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด เช็กสิทธิบัตรคนจน ถ้าไม่ผ่านติดต่อได้ที่ไหน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ หรือบัตรคนจน

รวบรวมเบอร์ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติบัตรคนจน กรณีลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ก.ย. 65 และหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ

ข่าวบัตรสวัสดิการรัฐ

คุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่หลักการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) และตรวจสอบรายบุคคล และครอบครัว (ครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 • กรมบัญชีกลาง : Call Center 0 2270 6400 กด 6
 • กรมสรรพากร : ติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่
 • กรมการปกครอง : สามารถติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตพื้นที่
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 089 969 2553 และ 065 716 7596
 • กรุงเทพมหานคร : (รอการยืนยัน)
 • เมืองพัทยา : กองการเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา โทร. 0 3825 3100 ต่อ 4124
 • กรมที่ดิน : Call Center 0 2141 5555
 • สำนักงานประกันสังคม : ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2940 7038
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปก. โทร. 0 2280 3911
 • การยางแห่งประเทศไทย : ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กองทะเบียน โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย : โทร. 0 2430 6814 ต่อ 4830 หรือ 3824 หรือ 3825
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ศูนย์ข้อมูลคนพิการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311, 313
 • กรมราชทัณฑ์ : Call Center 0 2967 2222 หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน โทร. 0 2967 3583
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน โทร. 0 5304 7337
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง โทร. 0 5500 9759
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง โทร. 0 3635 7320
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี โทร. 0 2577 1312
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี โทร. 0 2577 1148
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุมสะแก โทร. 0 3242 5416
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี โทร. 0 2583 0044
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 0829
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา โทร. 0 4492 2666
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ โทร. 0 7537 6226
  • สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ โทร. 0 4582 6421
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน : โทร. 086 979 5611 หรือ 098 285 5354
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ : โทร. 0 2642 4354 หรือ 0 2642 4356 ต่อ 107
 • กรมควบคุมโรค : Call Center 0 2385 9135 – 7
 • กรมหม่อนไหม : Call Center 2175 หรือ โทร. 0 2558 7924 – 6
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย : Call Center 0 2269 3000
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2220 4603
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย : Call Center 1213 หรือ โทร. 0 2283 5900 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : Call Center 0 2111 1111 หรือติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน : ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารออมสินในพื้นที่ หรือสาขาที่เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : Call center 0 2555 0555
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : โทร. 0 2650 6999 ต่อ 6318
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : Call Center 0 2645 9000
 • บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด : ใช้ช่องทางการติดต่อหน้าเว็บไซต์ โทร. 0 2645 9000
 • ธนาคารกรุงเทพ : Call Center 1333 หรือ 0 2645 5555
 • ธนาคารกสิกรไทย : ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต : ติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารทหารไทยธนชาตในพื้นที่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : Call Center 0 2777 7777
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : Call Center 0 2626 7777
 • ธนาคารยูโอบี : Call Center 0 2285 1555
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : Call Center 1572
 • ธนาคารทิสโก้ : Contact Center 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 กด 2
 • ธนาคารเกียรตินาคิน : โทร. 0 2495 1636
 • ธนาคารไอซีบีซี : Call Center 0 2629 5588
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย : Call Center 0 2697 5454
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร 0 2626 2300 ต่อ 2332
 • บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายธุรกรรมเงินฝาก (Funding Department) โทร. 0 2626 2300 ต่อ 2332  อัพเดทข่าว ธุรกิจ คลิ๊ก tigerbetball888.com